برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲۵ تیرماه ۱۳۳۷ بروجرد

شغل: تکنسین برق

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری: اوایل مهر ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۵ تیرماه ۱۳۶۴

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS