بیداران

  

ناصر الماسیان

چهار شنبه 24 فوريه 2021

تاریخ و محل تولد:۹خرداد ۱۳۲۵

شغل:حسابرس خبره

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر: مهدی

تاریخ دستگیری: ۹ آبان۱۳۶۴

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0