برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد۱۳۳۵ کرمانشاه

شغل: آزاد

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر: علی

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)

تاریخ اعدام: ۱۱ اردیبهشت شهریور ۱۳۶۴

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS