بیداران

  

سوسن امیری

دو شنبه 12 آوريل 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷کرمانشاه

شغل: کارمند

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر: علی

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۳

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0