برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: خرم آباد

شغل: دانشچودانشسرای مقدماتی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :میرزا

تاریخ دستگیری: ٢٣ آبان ۱۳۶۰

محل دستگیری: گرزکل لرستان

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: تابستان ۶۷

زندان : اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS