برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: دندان پزشگ

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند(نا پدید)

نام پدر : قاسم

تاریخ دستگیری: ۲۵ تیر ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام: یکم شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین 


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS