برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : رضا

تاریخ دستگیری: ۲۰ تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۲ مهرماه ۱۳۶۰

زندان 


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS