برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ میان‌کوه

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۲۰ تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰

زندان 


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS