بیداران

  

فرمند صمدی

شنبه 5 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۲۰ تیرماه یا مرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام:

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0