بیداران

  

رضا خسروی کامرانی

شنبه 5 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۲۱ مرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0