بیداران

  

ساسان رسولی

شنبه 5 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد:
شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام:

زندان 

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0