برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:


شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام:

زندان


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS