بیداران

  

بهنام رضاپی جهرمی

پنج شنبه 10 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: کومله

تاریخ اعدام: ۱۳۶۲

زندان 

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0