برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۳ تبریز

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : حیدر

تاریخ دستگیری: ؟

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۸ شهریور ۱۳۶۰

زندان 


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS