بیداران

  

حمید مدبر

شنبه 17 ژوئيه 2021

تاریخ و محل تولد: ۲۳ فروردین ۱۳۳۲ آبادان

شغل: مهندس راه و ساختمان

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام:

زندان 

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0