برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲۳ فروردین ۱۳۳۲ آبادان

شغل: مهندس راه و ساختمان

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام:

زندان 


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS