برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶ بندر انزلی

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۱ دی ۱۳۶۲

زندان 


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS