بیداران

  

مسعود پور کریم

يكشنبه 18 ژوئيه 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶ بندر انزلی

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۱ دی ۱۳۶۲

زندان 

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0