برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: خرمشهر

شغل:مهندس ابزار شناسی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان وحدت کمونیستی

تاریخ اعدام: ۶ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS