برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام: ۸شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS