برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

 
تاریخ و محل تولد: ۱۶ مرداد ۱۳۳۶ نجف اباد

شغل: دانشجوی فیزیک دانشگاه اصفهان

وضعیت خانوادگی: متاهل و دارای یک فرزند پسر

نام پدر: حسین

تاریخ دستگیری: ۳۰ مهر ۱۳۶۳ محل دستگیری: کرج

وابستگی سازمانی: سازمان فداییان خلق (بیانیه ۱۶ آذر )

تاریخ اعدام ۱۶ مهر ۱۳۶۵

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS