برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵

شغل: دانپزشگ

وضعیت خانوادگی: ؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: تیرماه ۱۳۶۲

محل دستگیری: ؟

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام: ۵ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS