بیداران

  

حسین روغنی

پنج شنبه 4 نوامبر 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۲ اراک

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : پیش از ۳۰خرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری : اراک

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ و محل اعدام : تیر یا مرداد۱۳۶۰- اراک

در روستائی در اراک اجازه دفن داده نشد و در خاوران به خاک سپرده شد.

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0