برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۲ اراک

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : پیش از ۳۰خرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری : اراک

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ و محل اعدام : تیر یا مرداد۱۳۶۰- اراک

در روستائی در اراک اجازه دفن داده نشد و در خاوران به خاک سپرده شد.


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS