برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۰ تهران

شغل: ؟

وضعیت خانوادگی: ؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ۳۰ تیر ماه ١٣٦٠

محل دستگیری:؟

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: 7 شهریور ١٣٦٠

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS