برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۴ بیرجند

شغل: دبیر جغرافی زاهدان

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : بیرجند

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS