بیداران

  

محمود هنری

پنج شنبه 4 نوامبر 2021

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۴ بیرجند

شغل: دبیر جغرافی زاهدان

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : بیرجند

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0