برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ رودبار

شغل: کارمند صدا و سیما

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری : ؟

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : بهار۱۳۶۲

زندان 


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS