بیداران

  

شاهین شاه آبادی

چهار شنبه 8 دسامبر 2021

تاریخ و محل تولد: خوزستان

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی: ؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران؟

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام: تابستان ۱۳۶۲

زندان اوین 

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0