برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: خوزستان

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی: ؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران؟

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام: تابستان ۱۳۶۲

زندان اوین 


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS