برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۱۹ سبزوار

شغل: شاعر، کارگردان تاتر

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۲۷ فروردین ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق( اقلیت)

تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS