بیداران

  

سعید سلطانپور

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۱۹ سبزوار

شغل: شاعر، کارگردان تاتر

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۲۷ فروردین ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق( اقلیت)

تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0