برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶ تهران

شغل: کاسب

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : علی اصغر

تاریخ دستگیری: ۴ تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۶ شهریور ۱۳۶۰

زندان اوین 


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS