برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۳ نهاوند

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : جمشید

تاریخ دستگیری :آذر ۱۳۶۱

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: سازمان زحمتکشان کردستان (کوموله)

تاریخ اعدام : مرداد ۱۳۶۲

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS