بیداران

  

پوران دخت جمپور

دو شنبه 21 فوريه 2022

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۳ نهاوند

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : جمشید

تاریخ دستگیری :آذر ۱۳۶۱

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: سازمان زحمتکشان کردستان (کوموله)

تاریخ اعدام : مرداد ۱۳۶۲

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0