برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

مادر الماسیان (ثریا احمدی نژاد)، مادر سیامک الماسیان از مادران خاوران جهان را به درود گفت. درگذشت او همزمان شد با آخرین روزهای دادگاه حمید نوری، یکی از دست اندرکاران کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت. در این دادگاه بارها از سیامک هم یاد شد که در آن تابستان و در آن زندان به دار آویخته شد. سیامک الماسیان در سال ۱۳۶۲ در ارتباط با سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- اقلیت- دستگیر و به ده سال حبس محکوم شد. یاد مادر الماسیان در کنار دیگر مادران و خانواده های خاورانی که ما را ترک کرده اند، دردل خاوران و در بیداران ماندگار می ماند.

۱۵ فروردین ۱۴۰۱


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS