برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:؟ ۱۳۳۹

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق- اقلیت

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS