بیداران

  

سیامک الماسیان

دو شنبه 4 آوريل 2022

تاریخ و محل تولد:؟ ۱۳۳۹

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق- اقلیت

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0