بیداران

  

سیامک جعفرزاده

پنج شنبه 2 ژوئن 2022

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷- تبریز

شغل: دانشجوی رشته مهندسی پتروشیمی امیر کبیر

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : جعفر و نام مادر: شکوفه

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۰

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : دی ماه ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0