بیداران

  

هبت الله معینی

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ١٨ شهریور ۱۳۲۹خرم آباد

شغل: دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر :حجت الله

تاریخ دستگیری: ۱۶ آبان ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0