برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٨ شهریور ۱۳۲۹خرم آباد

شغل: دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر :حجت الله

تاریخ دستگیری: ۱۶ آبان ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS