برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۶ تیر ۱۳۳۱ بابلسر

شغل: دانشجو علوم اجتماعی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: حمزه

تاریخ دستگیری: ۳ آذر ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :چریکهای فدایی خلق

تاریخ اعدام : ۸ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS