بیداران

  

سیما دریائی

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۶ تیر ۱۳۳۱ بابلسر

شغل: دانشجو علوم اجتماعی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: حمزه

تاریخ دستگیری: ۳ آذر ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :چریکهای فدایی خلق

تاریخ اعدام : ۸ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0