برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۴ تهران

شغل: فوق لیسانس اقتصاد

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ١٩خرداد ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب رنجبران

تاریخ اعدام : پائیز ۱۳۶۴

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS