برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: مترجم

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : فروردین ۱۳۶۸

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS