برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: بهار ۱۳۶۳

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS