برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲۴ ساله اصفهان

شغل: دیپلم/ کارگر کشاورزی

وضعیت خانوادگی:مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام :۳۱ تیر۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۱۵ ردیف ۶۰


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS