بیداران

  

صادق اخوت

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۲۴ ساله اصفهان

شغل: دیپلم/ کارگر کشاورزی

وضعیت خانوادگی:مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام :۳۱ تیر۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۱۵ ردیف ۶۰

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0