بیداران

  

حسین اخوت مقدم

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۳۱ ساله اصفهان

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری : آذر ماه ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام :اول اسفند ۱۳۶۱

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0