برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۳۱ ساله اصفهان

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری : آذر ماه ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام :اول اسفند ۱۳۶۱

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS