بیداران

  

سعید آذرنگ

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام :۲۹ تیر ۱۳۶۷

زندان اوین

خاوران ستون ۲۰ ردیف ۷

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0