برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳

شغل: کارگر فلزکار

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: حسین

تاریخ دستگیری: فروردین ۱۳۶۳

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق، بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS