بیداران

  

همایون آزادی

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ ملایر

شغل: کتاب فروشی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : محمد موسی

تاریخ دستگیری : اسفند ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0