بیداران

  

رحیم اسداللهی

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: تبریز

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0