برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
27 فوريه 2006
چگونه با خشونت خانگي مبارزه کنيم، چگونه پيش از آسيب ديدن، خشونت را باز شناسيم. گفتگو با مري- فرانس هيري گويون روانشناس و روانکاو، نويسنده کتابي به نام "زنان تحت سلطه و چگونگي خروج از خشونت خانگي". La chronique- février 2006نشريه سازمان عفو بين الملل – فرانسه اين کتاب حاوی چه پيامي ست؟ من مي خواستم پيش از هر چيز بگويم که خشونت فيزيکي، کتک، تنها قسمت آشکار از کوه يخ است. وقتي که خشونت بين زوج ها را طرح مي کنيم. گرايش داريم که فقط از آنچه که مي بينيم صحبت کنيم. از نشان های قابل رويت. اما براي من، خشنونت از اين فراتر مي رود؛ خشونت، نخست، نوعي رابطه بر (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS