برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
23 مه 2006
در تمام لحظاتی که دستگاه شکنجه های جسمی و روحی در زندان های جمهوری اسلامی در کار بود، در تمام ثانیه ثانیه های آن سال های سیاه، مبارزین و انقلابیون نه تنها در مقابل این دستگاه خوردکننده مقاومت کردند بلکه مجبور بودند سال ها با دیگر محصولات این دستگاه، یعنی خائنینِ به درجات مختلف، شب را در زیر یک سقف بسر برند. جریان از این قرار بود: روز جمعه روز ورود به سمینار، شنیدم که سیبا هم اینجاست. او زندانی سالهای ١٣٦٥ـ ١٣٦٠ بوده است.(به گفته ی خودش) در زندان قزل حصار کرج، در تابوت ها یکی از محل های شکنجه های روحی و جسمی، بعد از ٤ـ ٣ ماه نه تنها مسلمان شده و تغییر نام (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS