برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
23 مه 2006
از زما نى كه شروع به تهيه ى تاريخ شفاهى زند گى ”زيبا” ( يكى از توابين زندان جمهورى اسلامى) كرده ام، كمابيش در جريان ديد گاه ها و برخوردهايى قرار گرفته ام كه كمتر روح روشنگرى در آن بوده است. اين برخورد ها بيشتر ناشى از لا پوشانى و اساساً پوشاندن اين پديده بوده است. در اين رابطه خرد كه اُس و اساس روشنگرى است، بر فضاى برخورد ها حاكم نبوده بلكه عمدتاً پيش داورانه، خصمانه واز روىخشم ونفرت بوده است. ١ در فرهنگ گرهارد واريگ زير كلمه ی روشنگرى كردن چنين آمده است: آموزش در باره ى ارتباط مسايل با همديگر. از بين بردن جهل وپيش داورى در مورد مسايل سياسي، مذهبى (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS