برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
23 مه 2006
اما برای آنکه اين رنجها بی ثمر نماند و برای آنکه نسلهای امروز و آينده از تجربه هولنک نسل ما برای ساختن ايرانی آباد و آزاد توشه بردارند تلاش برای تعميق فکر ضروری ست. بيداران با اين اميد می خواهد همه کسانی را که در اين باب انديشيده اند به ارائه نظر دعوت کند . با چنين هدفی اين شماره بيداران را به اين امر اختصاص داده ايم. حضور يک زندانی سياسی ـ تواب سابق در سمينار زنان در هانوفر و تنشی که از رودروئی او با تنی چند از ديگر زندانيان سياسی حاضر در سمينار ايجاد شد موجب برانگيختن بحث هائی شد که دو مقاله مربوط به آن به قلم منيره برادران و مهين روستا در بيداران (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS