برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
17 مه 2006
اين نوشته فشرده‌اي است از برخي نتايج تحقيقي در باره تاثيرات شكنجه سياسي و مسئله‌ي واگشت‌پذيري. موضوع به تفصيل در پايان‌نامه‌ي دكتراي نويسنده در رشته‌ي روانشناسي باليني(1) بررسي شده است. قسمتي از اين مقاله نخستين بار در گفتگوي راديويي نويسنده با برنامه‌ي «مسائل حقوق بشر» صداي آلمان، زير عنوانِ سركوب و آسيب‌ديدگي اجتماعي مطرح شده است. نظرات ابراز شده در اين مقاله تنها گونه‌اي از نگرش به موضوع شكنجه و زندان از نظر روانشناسي است. بحث در باره اينكه آيا به فرد شكنجه شده بايد به عنوان بيمار نگريست يا نه، در روانشناسي همچنان ادامه دارد. با توجه به اين كه در فرهنگ (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS