برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
23 مه 2006
آنچه که در سمینار زنان فعال ایرانی در المان اتفاق افتاد ، بیش از هر چیز نشانگرزخم عمیقی است که در جامعه ما موجود است ، میشود انرا نادیده گرفت و حتی میشود انرا در زیر نقاب بخشایش و گذشت پنهان کرد ، آن چیزی است که حقوق بشر میطلبد. اجرای عدالت است، عدالت یعنی خواستن بررسی، محاکمه و محکوم کردن متهممان ارتکاب جنایاتی چنین زشت و ترسناک در دادگاه های صلاحیت دار،و این راهی است بسیاردشوار، درد آورو طولانی ، اما ،راهای اسان ما را به جائی نخواهد برد، تنها با روشن شدن میزان گستردگی و ابعاد فاجعه است که ما میتوانیم انرا به یک واقعیت تاریخی مبدل کرده و از آن بیاموزیم. (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS