برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
14 مه 2006
جنگل شوکران مجموعه ای از وصيت نامه ها و نامه های اعدام شدگان و قربانيان رژيم جمهوری اسلامي در ٢٧ سال گذشته است اين مجموعه به به كوشش: مسعود نقره کار و مهدی اصلانی منتشر شده است. ناشر آن مجله وزين آرش است. متن زير مقدمه ی کتاب به قلم مهدی اصلاني ست که در اختيار بيداران قرار گرفته است. انتشار و نهایی شدن "جنگل شوکران" مصادف شد با شصتمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم هیتلری و مراسم بی شماری که چشمگیرتر از گذشته در سراس جهان، خصوصاً قاره درگیر – اروپا – به مناسبت این پیروزی که آن را فتح نامه انسان می نامند برگذار شد؛ روزی که می توان آن را خودآگاهی جامعه جهانی در (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS