برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| Accueil
بیداران
Vous commentez
23 مه 2006
شركت يكى از زندانيان سياسى تواب در سمينار سراسرى تشكل هاى زنان و زنان دگر و همجنس گراى ايرانى در آلمان كه از ١٠ تا ١٢ فوريه در شهر هانوفر برگذار شد، نه تنها فضاى آن سمينار را تحت شعاع خود قرار داد، كه رفته رفته به موضوعى بحث انگيز در جمع‌ها و جرگه‌هاى مخالف جمهورى اسلامى در اروپا تبديل شد. گزارش گونه‌ها و پرسش‌واره‌هاى آغازين، پس از انتشار فراخوان سيباى تواب (١٦ مارس ٢٠٠٦) به افشاء گرى‌ها، موضع‌گيرى‌ها و تحليل‌هاى گوناگون فراروييد. از پاره‌اى نكته‌ها درباره‌ى وضعيت روانىی سیبا (زينب- زیبا) معمار نوبرى كه بگذريم، مسائلى كه پيدا و پنهان از لابه‌لاى سطرها رخ (...)

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
(اختيارى) كى هستيد؟

© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS